" सफा घर सफा टोल र शहर, सैनामैना बासीको एउटै रहर "

२०७४/२०७५ वैशाख मसान्त सम्मको आय आन्तरीक श्रोत तर्फ रु ३,८३,१०,०३३.०२ र नेपाल सरकार अनुदान रु ४४,०४,५३,८०० कुल चालु खर्च १५,७५,१३,२६१.६० , कुल पूजीगत खर्च ६,९८,२१,०९६.०० र जम्मा खर्च २२,७४,३४,३५७.६०!!!

Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
Krishna Prasad Bhandari Chief Administrative Officer Chief Administrative Officer kpbhandari2005@yahoo.com 9857079111
घनिश्वर पन्थी शिक्षा अधिकृत न.पा. ९८५७०३९८००
Maniraj Poudel Information Officer Information Officer/ Complaint Officer manirajpaudel24@gmail.com 9847157224
शंकर ब.शाह इन्जिनियर न.पा. ९८५७०२१९४९
सन्त कुमार चौधरी ना.सु वडा नं. ११ ९८४७०२७४७९
उमा थापा स.म.वि.नि. न.पा. ९८४७०७१८६६
गाेमा ज्ञवाली स.म.वि.नि. न.पा. ९८४७५५१९०९४
रमेश प्रसाद अाचार्य सहायकस्तर चौथो वडा ३ ९८४७०४८२५४
नरेन्द्र प्रकाश अाेली अमिन न.पा. ९८५७०५८३८२