" सफा घर सफा टोल र शहर, सैनामैना बासीको एउटै रहर "

२०७४/२०७५ वैशाख मसान्त सम्मको आय आन्तरीक श्रोत तर्फ रु ३,८३,१०,०३३.०२ र नेपाल सरकार अनुदान रु ४४,०४,५३,८०० कुल चालु खर्च १५,७५,१३,२६१.६० , कुल पूजीगत खर्च ६,९८,२१,०९६.०० र जम्मा खर्च २२,७४,३४,३५७.६०!!!

Brief Introduction of Sainamaina Municipality

Sainamaina Municipality is one the newly founded municipality in 2014 AD. The total area of Sainamaina Municipality is 162.18 km2 and holds 55822 populations. Sainamaina Municipality population density is 344.2 people per square kilometer as of 2068 census It is based on long-term tourism generation and prosperity with friendly environment. It lies in Lumbini Zone which is 15 km apart from Lord Gautam Buddha’s birth place.