" सफा घर सफा टोल र शहर, सैनामैना बासीको एउटै रहर "

२०७४/२०७५ वैशाख मसान्त सम्मको आय आन्तरीक श्रोत तर्फ रु ३,८३,१०,०३३.०२ र नेपाल सरकार अनुदान रु ४४,०४,५३,८०० कुल चालु खर्च १५,७५,१३,२६१.६० , कुल पूजीगत खर्च ६,९८,२१,०९६.०० र जम्मा खर्च २२,७४,३४,३५७.६०!!!

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

आर्थिक ऐन लाई संशोधन गर्न बनेको बिधेयक,२०७४

सहकारी ऐन,२०७४

एफ. एम. रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन कार्यविधि) ऐन,२०७४

शिक्षा ऐन,२०७४

फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन,२०७४

आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित ऐन,२०७४

केही कानून तर्जुमा र व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन,२०७४

केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण र प्रकाशन (कार्यविधि) ऐन,२०७४

कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन,२०७४

विनियोजन ऐन,२०७४

आर्थिक ऐन,२०७४

नगर सभा संचालन कार्यविधि,२०७४

फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४

नदीजन्य पदार्थ तथा अन्य पदार्थ उत्खनन, ओसारपसार तथा बिक्रि वितरण गर्ने कार्यविधि, २०७४

उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४

“घ” बर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४

स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यबिधी, २०७४

शिक्षा नियमावली, २०७४

प्राबिधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम कार्यविधि,२०७४

वजार अनुगमन सम्बन्धि निर्देशिका,२०७४

पदाधिकारीको आचारसंहिता,२०७४

टोल विकास संस्था संचालन कार्यविधि,२०७४

कार्यविभाजन नियमावली, २०७४

बैठक संचालन कार्यविधि,२०७४

कार्यसम्पादन नियमावली, २०७४