FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

आर्थिक एन २०८०/८१

अार्थिक एन २०८०/८१

विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन कार्यविधि २०७९

सैनामैना नगरपालिकाको राजश्व अनुगमन सम्वन्धी कार्यविधि २०७९

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थालाई अनुदान कार्यविधि २०७९

लेखा समिति सञ्चालन सम्वन्धी कार्यविधि २०७९

सुत्केरी अवस्थामा पोषण प्रोत्साहान भत्ता कार्यविधि २०७९

बिषयगत समिति (कार्यसञ्चालन) कार्यविधि, २०७९

नगर भित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन एन, 2075

सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, 2076.pdf

सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन (पहिलो संशाोधन) नियमावली, 2076.pdf

सैनामैना नगरपालिकाकाे स्वास्थ्य एन, 2078

सैनामैना नगरपालिकाकाे सार्वजनिक जवाफदेहिता सम्बन्धी कार्यविधि,2078

सैनामैना नगरपालिकामा वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

नमुना बस्ति व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि,2078

सैनामैना नगरपालिकाको खानपेानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता ऐन, २०७८

सैनामैना नगरपालिकाकाे स्थानीय तहका कर्मचारी व्यवस्थापन एन, 2078

वन व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेकाे विधयेक

खसी/बोका उत्पादक कृषकलाई मासु उत्पादनको आधारमा प्रोत्साहन अनुदान सहयोग कार्यक्रम कार्यविधि, २०७९

नगर प्रमुख सँग बालबालिका कार्यक्रम संचालन कार्यविधि

दुग्ध उत्पादक कृषकलाई उत्पादनको आधारमा प्रोत्साहन अनुदान सहयोग कार्यक्रम कार्यबिधि ।

विनियोजन एन, २०७९

अार्थिक एन, २०७९

साविक स्थानीय निकायबाट समायोजन भएका स्थायी कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७९

योगदानमा अाधारीत सामाजिक सुरक्षा काेषमा अावद्ध गराउने कार्यविधि,२०७८

सैनामैना नगरपालिका कर्मचारी व्यवस्थापन एैन, २०७८

सैनामैना नगरपालिका अार्थक एन, २०७८

सैनामैना नगरपालिकाकाे शिक्षा (तेस्राे संशाेधन) नियमावली,२०७७

सैनामैना नगरपालिकाको संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण कार्यविधि,२०७७

नगर प्रहरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन(पहिलाे संशाेधन) कार्यविधि,२०७७

सैनामैना नगरपालिकाकाे नगर खेलखूद समिति गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७

महिला सँग उप प्रमुख कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७

लैङ्गीक हिँसा तथा जोखिममा रहेका व्यक्तिलाइ सहयोग गर्ने काेष सम्बन्धि कार्यविधि,२०७७

काेभिड १९ संकट व्यवस्थापन नियमावली,२०७७

काेरोना विशेष अस्थाइ अस्पताल सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि

कर्मचारी ब्यवस्थापन एेन २०७८ सैनामैना नगरपालिका

कर्मचारी ब्यवस्थापन एेन २०७८

अान्तरीक राजश्व अध्ययन तथा राजश्व सुधार कार्ययाेजना ।

सैनामैना नगरपालिकाकाो कोभिड १९ स‌कट व्यवस्थापन नियमावली २०७७

सैनामैना नगरपालिकाको व्यवसायकर सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७

सैनामैना नगरपालिकाको घर बहाल कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७

सैनामैना नगरपालिका आर्थिक ऐन २०७७

सैनामैना नगरपालिका विनियोजन ऐन २०७७

एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन कार्यविधि,२०७६

कार्य सम्पादनमा अाधारित प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउने (कार्यविधि सम्बन्धि), एन,२०७६

सवारी साधन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली (पहिलो संशोधन)

पशुधन सुरक्षण सम्बन्धी कार्यविधि,२०७६

शिक्षा (दोस्रो संशोधन) नियमावलि,२०७६

बिनियोजन एैन २०७६

आर्थिक एैन २०७६

Pages