Error message

 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in require_once() (line 15 of /var/www/html/includes/file.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_full() (line 5267 of /var/www/html/includes/common.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_full() (line 5268 of /var/www/html/includes/common.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_full() (line 5269 of /var/www/html/includes/common.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_full() (line 5270 of /var/www/html/includes/common.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_full() (line 5271 of /var/www/html/includes/common.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_full() (line 5272 of /var/www/html/includes/common.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_full() (line 5273 of /var/www/html/includes/common.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in drupal_load() (line 1374 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in drupal_load() (line 1374 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in drupal_load() (line 1374 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in drupal_load() (line 1374 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in drupal_load() (line 1374 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in require_once() (line 20 of /var/www/html/modules/field/field.module).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in require_once() (line 21 of /var/www/html/modules/field/field.module).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in drupal_load() (line 1374 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in drupal_load() (line 1374 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in _registry_check_code() (line 3478 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in drupal_load() (line 1374 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in drupal_load() (line 1374 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).

" सफा घर सफा टोल र शहर, सैनामैना बासीको एउटै रहर "

२०७४/२०७५ वैशाख मसान्त सम्मको आय आन्तरीक श्रोत तर्फ रु ३,८३,१०,०३३.०२ र नेपाल सरकार अनुदान रु ४४,०४,५३,८०० कुल चालु खर्च १५,७५,१३,२६१.६० , कुल पूजीगत खर्च ६,९८,२१,०९६.०० र जम्मा खर्च २२,७४,३४,३५७.६०!!!

सैनामैना नगरपालिकाकाे बजेट ०७४–०७५

Supporting Documents: