२०७३ भाद्र महिनाको वित्तीय प्रगति विवरण तथा प्रतिबेदन